Uw mening is belangrijk voor ons!
Uw mening is belangrijk voor ons en wij werken er voortdurend aan om onze website nog beter en gebruiksvriendelijker voor u te maken. Elke mening, of het nu gaat om lof of kritiek, is belangrijk voor ons!

Wij kijken uit naar uw suggesties!
Captcha
Fragen?

Privacybeleid

We zijn erg blij dat u interesse hebt getoond in onze onderneming. Gegevensbescherming is van bijzonder hoge prioriteit voor het management van de Venta Benelux B.V.. Het gebruik van de internetpagina's van Venta Benelux B.V. is mogelijk zonder enige aanwijzing van persoonlijke gegevens; Als een betrokkene via onze website speciale bedrijfsservices wil gebruiken, kan het echter nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis voor dergelijke verwerking bestaat, verkrijgen we doorgaans toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, moet altijd in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in overeenstemming met de voor het land specifieke gegevensbescherming. Voorschriften zijn van toepassing op Venta Benelux B.V.. Door middel van deze verklaring betreffende gegevensbescherming wil onze onderneming het publiek informeren over de aard, omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen door middel van deze verklaring inzake gegevensbescherming op de hoogte gebracht van de rechten waarop zij aanspraak kunnen maken.

Als controller heeft Venta Benelux B.V. talrijke technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de meest volledige bescherming van persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt, te waarborgen. Op internet gebaseerde gegevenstransmissies kunnen echter in principe beveiligingsgebreken hebben, dus absolute bescherming kan mogelijk niet worden gegarandeerd. Om deze reden is elke betrokkene vrij om persoonlijke gegevens aan ons over te dragen via alternatieve middelen, bijvoorbeeld telefonisch.

Wij vragen u om uzelf regelmatig te informeren over de inhoud van ons privacy beleid. We zullen het privacy beleid aanpassen zodra de wijzigingen in de gegevensverwerking die we maken dit vereisen. We zullen u op de hoogte brengen zodra de wijzigingen uw deelname vereisen (bijvoorbeeld toestemming) of andere individuele kennisgeving.

Aansprakelijkheid voor inhoud en links

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gemaakt. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan, kan Venta niet aansprakelijk worden gesteld. Daarnaast bevat deze website links die naar andere websites verwijzen, op wiens uitvoering en inhoud wij geen invloed hebben. Bij de eerste verbinding van deze links is de inhoud van deze websites gecontroleerd op eventuele wetsovertredingen. Op dat moment hebben wij geen wettelijke overtredingen vastgesteld. Een permanente controle van de gelinkte websites is onredelijk zonder concreet bewijs van wetsovertreding. Voor de inhoud van de gelinkte websites is altijd de desbetreffende aanbieder of exploitant verantwoordelijk. Mochten wetsovertredingen bekend worden, worden dergelijke links meteen verwijderd.

Auteursrechten

De gepubliceerde inhoud van deze website, waaronder afbeeldingen en grafieken, is auteursrechtelijk beschermd, evenals de web lay-out. Alle rechten zijn voorbehouden. Dit geldt met name voor het kopiëren, bewerken, vertalen, opslaan, verwerken en het aan derden verstrekken van de inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Elke niet door het Nederlands auteursrecht toegestane verwerking vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectievelijke auteur of opdrachtgever. De ongeoorloofde reproductie of distributie van afzonderlijke inhoud of volledige pagina's is niet toegestaan en strafbaar.

Links naar de startpagina van de website van de aanbieder zijn altijd welkom en behoeven geen goedkeuring door de aanbieder. De presentatie van deze website in externe frames is alleen toegestaan met toestemming van de aanbieder.

1. Definities

De verklaring met betrekking tot de gegevensbescherming van Venta Benelux B.V. is gebaseerd op de voorwaarden die door de Europese wetgeving worden gebruikt voor de goedkeuring van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Onze verklaring inzake gegevensbescherming moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek, maar ook voor onze klanten en zakelijke partners. Om dit te garanderen, willen we eerst de gebruikte terminologie toelichten.
    
In deze verklaring inzake gegevensbescherming gebruiken wij onder meer de volgende voorwaarden:

a) Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
Typen verwerkte gegevens:

-    Voorraadgegevens (bijvoorbeeld namen en adressen).
-    Contactgegevens (bijvoorbeeld e-mail, telefoonnummers).
-    Inhoudsgegevens (bijvoorbeeld tekstinvoer, foto's, video's).
-    Gebruiksgegevens (bijvoorbeeld bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden).
-    Meta / communicatiedata (bijvoorbeeld apparaat informatie, IP-adressen).
-    Contractgegevens (bijvoorbeeld onderwerp, termijn, klantcategorie).
-    Betalingsgegevens (bijv. Bankgegevens, betalingsgeschiedenis).

b) Betrokkene

Betrokkene is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de verantwoordelijke voor de verwerking.

c) Verwerking

Verwerking is elke bewerking of reeks handelingen die wordt uitgevoerd op persoonlijke gegevens of op verzamelingen persoonlijke gegevens, hetzij door geautomatiseerde middelen, zoals verzameling, opname, organisatie, structurering, opslag, aanpassing of wijziging, opvraging, raadpleging, gebruik, openbaarmaking door overdracht, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, afstemming of combinatie, beperking, uitwissing of vernietiging.

Doel van de verwerking

-    Verschaffing van het online aanbod, de functies en inhoud ervan.
-    Beantwoorden van contactverzoeken en communiceren met gebruikers.
-    Veiligheidsmaatregelen.
-    Bereiken van meting / marketing

d) Beperking van verwerking

Beperking van verwerking is het markeren van opgeslagen persoonlijke gegevens met het doel hun verwerking in de toekomst te beperken.

e) Profilering

Profilering betekent elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van persoonlijke gegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten te analyseren of voorspellen betreffende de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of bewegingen.

f) Pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer aan een specifieke gegevenssubject kunnen worden toegeschreven zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat die aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

g) Controller of controller verantwoordelijk voor de verwerking

De voor de verwerking verantwoordelijke verwerker of voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, het agentschap of een andere instantie die, alleen of samen met anderen, de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt; wanneer het doel en de middelen van een dergelijke verwerking worden bepaald door het recht van de Unie of de lidstaten, kan de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor de aanwijzing ervan door de wetgeving van de Unie of de lidstaten worden geregeld.

h) Processor

De processor is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die persoonsgegevens namens de controller verwerkt.

i) Ontvanger

De ontvanger is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een andere instantie waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of deze derden zijn of niet. Overheidsinstanties die in het kader van een bepaald onderzoek persoonsgegevens kunnen ontvangen in overeenstemming met de wetgeving van de Unie of de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties moet in overeenstemming zijn met de toepasselijke gegevensbeschermingsregels overeenkomstig met de doeleinden van de verwerking.

j) Derden

Derde partij is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instantie of instantie die niet de betrokkene, controller, verwerker en personen is die, onder het directe gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking of de verwerker, gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken.

k) Toestemming

Toestemming van de betrokkene is een vrijwillige, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige indicatie van de wensen van de betrokkene waarmee hij of zij, door een verklaring of een duidelijke bevestigende handeling, instemt met de verwerking van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben.

2. Naam en adres van de verantwoordelijke

Controller in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), andere wetgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is:
Venta Benelux B.V.
Dorpstraat 113
5504 HC Veldhoven
Telefoon: +31 40 254 43 61
Fax: +31 40 254 05 35
E-Mail: info@venta.nl
Website: www.venta-airwasher.nl

Elke betrokkene kan op elk moment rechtstreeks contact met ons opnemen met vragen of suggesties met betrekking tot gegevensbescherming.

3. Cookies

De internetpagina's van Venta Benelux B.V. gebruiken cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser in een computersysteem worden opgeslagen.
Veel internetsites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina's en -servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte internetsites en -servers de individuele browser van het datasubject onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd met behulp van de unieke cookie-ID.
Met behulp van cookies kan Venta Benelux B.V. de gebruikers van deze website voorzien van gebruiksvriendelijkere diensten die niet mogelijk zouden zijn zonder de cookie-instelling.
Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd met de gebruiker in gedachten. Cookies stellen ons in staat om, zoals eerder vermeld, onze websitegebruikers te herkennen. Het doel van deze erkenning is om het voor gebruikers gemakkelijker te maken om onze website te gebruiken. De websitegebruiker die cookies gebruikt, b.v. hoeft geen toegangsgegevens in te voeren telkens wanneer de website wordt geopend, omdat deze worden overgenomen door de website en de cookie dus wordt opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in een online winkel. De online winkel onthoudt de artikelen die een klant via een cookie in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.
De betrokkene kan te allen tijde het plaatsen van cookies via onze website verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser, en kan bijgevolg het instellen van cookies permanent weigeren. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma's. Dit is mogelijk in alle populaire internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.

4. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De websites van Venta Benelux B.V. verzamelen een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de serverlogbestanden. Opgeslagen gegevens kunnen zijn (1) de gebruikte browsertypen en -versies, (2) het besturingssysteem gebruikt door het toegangssysteem, (3) de website vanwaar een toegangssysteem onze website bereikt (zogenaamde verwijzers), (4) de sub -websites, (5) de datum en tijd van toegang tot de internetsite, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem, en (8) alle andere soortgelijke gegevens en informatie die kan worden gebruikt in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.
Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt Venta Benelux B.V. geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is veeleer nodig om (1) de inhoud van onze website correct te leveren, (2) de inhoud van onze website en advertentie te optimaliseren, (3) de levensvatbaarheid op lange termijn van onze informatietechnologiesystemen en websitetechnologie te verzekeren, en (4) wetshandhavingsinstanties de informatie verstrekken die nodig is voor strafrechtelijke vervolging in geval van een cyberaanval. Daarom analyseert Venta Benelux B.V. anoniem verzamelde gegevens en informatie statistisch, met het doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming te verhogen en een optimaal niveau van bescherming te waarborgen voor de persoonlijke gegevens die we verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden afzonderlijk opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

5. Registratie op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zich op de website van de verantwoordelijke te registreren met vermelding van persoonsgegevens. Welke persoonlijke gegevens naar de controller worden verzonden, wordt bepaald door het respectievelijke invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. De persoonlijke gegevens die door de betrokkene worden ingevoerd, worden uitsluitend voor intern gebruik door de verantwoordelijke voor eigen doeleinden verzameld en opgeslagen. De controller kan om overdracht naar een of meer processoren (bijvoorbeeld een pakketdienst) verzoeken die ook persoonlijke gegevens gebruikt voor een intern doel dat aan de controller kan worden toegeschreven.
Door zich te registreren op de website van de controller, worden ook het IP-adres - toegewezen door de internetprovider (ISP) en gebruikt door de datum van het onderwerp - en het tijdstip van registratie geregistreerd. De opslag van deze gegevens vindt plaats tegen de achtergrond dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en, indien nodig, om het mogelijk te maken om gepleegde delicten te onderzoeken. In zoverre is de opslag van deze gegevens noodzakelijk om de controller te beveiligen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden tenzij er een wettelijke verplichting is om de gegevens door te geven of als de overdracht tot doel heeft strafrechtelijke vervolging.
De registratie van de betrokkene, met vrijwillige vermelding van persoonsgegevens, is bedoeld om de voor de verwerking verantwoordelijke in staat te stellen de inhoud van de gegevenssubjecten of -diensten aan te bieden die alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden vanwege de aard van de inhoud in kwestie. Het staat geregistreerde personen vrij om op elk moment de persoonlijke gegevens te wijzigen die tijdens de registratie zijn opgegeven, of deze volledig uit de datavoorraad van de controller te verwijderen.
De voor de verwerking verantwoordelijke verstrekt op elk moment op verzoek informatie aan elke betrokkene over welke persoonsgegevens over de betrokkene zijn opgeslagen. Bovendien corrigeert of wist de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens op verzoek of op aanwijzing van de betrokkene, voor zover er geen wettelijke opslagverplichtingen zijn. Het geheel van de medewerkers van de controller is in dat opzicht beschikbaar voor de betrokkene als contactpersonen.

6. Abonnement op onze nieuwsbrief / newsletter

Op de website van Venta Benelux B.V. krijgen gebruikers de mogelijkheid om zich te abonneren op de nieuwsbrief van onze onderneming. Het invoermasker dat voor dit doel wordt gebruikt, bepaalt welke persoonlijke gegevens worden verzonden, en ook wanneer de nieuwsbrief wordt besteld bij de controller.
Venta Benelux B.V. informeert zijn klanten en zakelijke partners regelmatig door middel van een nieuwsbrief over ondernemingsaanbiedingen. De nieuwsbrief van het bedrijf mag alleen door de betrokkene worden ontvangen als (1) de betrokkene een geldig e-mailadres heeft en (2) de betrokkene zich registreert voor verzending van de nieuwsbrief. Een bevestigingse-mail zal voor het eerst worden verzonden naar het e-mailadres dat door een gegevenssubject is geregistreerd voor verzending van de nieuwsbrief, om juridische redenen, in de procedure voor dubbel opt-in. Deze bevestigingsmail wordt gebruikt om te bewijzen of de eigenaar van het e-mailadres als de betrokkene bevoegd is om de nieuwsbrief te ontvangen.
Tijdens de registratie voor de nieuwsbrief bewaren we ook het IP-adres van het computersysteem dat is toegewezen door de internetprovider (ISP) en gebruikt door de betrokkene op het moment van de registratie, evenals de datum en tijd van de registratie. Het verzamelen van deze gegevens is nodig om het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene later te begrijpen, en het dient daarom het doel van de wettelijke bescherming van de verantwoordelijke.
De persoonlijke gegevens die worden verzameld als onderdeel van een registratie voor de nieuwsbrief, worden alleen gebruikt om onze nieuwsbrief te verzenden. Bovendien kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail op de hoogte worden gesteld, als dit nodig is voor de werking van de nieuwsbriefdienst of een registratie in kwestie, aangezien dit het geval zou kunnen zijn in geval van wijzigingen in de nieuwsbriefaanbieding of in bij verandering van technische omstandigheden. Er zal geen overdracht van persoonlijke gegevens worden verzameld door de nieuwsbriefdienst aan derden. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan op elk moment door de betrokkene worden beëindigd. De toestemming voor de opslag van persoonlijke gegevens die de betrokkene heeft gegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief, kan op elk moment worden ingetrokken. Voor intrekking van de toestemming wordt in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link gevonden. Het is ook mogelijk om zich op elk moment direct op de website van de controller af te melden voor de nieuwsbrief of om dit op een andere manier aan de controller te communiceren.

7. Nieuwsbrief-volgen

De nieuwsbrief van de Venta Benelux B.V. bevat zogenaamde trackingpixels. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die is ingesloten in dergelijke e-mails, die in HTML-indeling worden verzonden om registratie en analyse van logbestanden mogelijk te maken. Dit maakt een statistische analyse van het succes of falen van online marketingcampagnes mogelijk. Op basis van de ingesloten trackingpixel kan Venta Benelux B.V. zien wanneer een e-mail werd geopend door een betrokken persoon en welke links in de e-mail werden opgeroepen door betrokkenen.
Dergelijke persoonlijke gegevens die zijn verzameld in de trackingpixels in de nieuwsbrieven worden door de controller opgeslagen en geanalyseerd om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en om de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter af te stemmen op de interesses van de betrokkene. Deze persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Betrokkenen hebben op elk moment het recht om de respectieve afzonderlijke toestemmingsverklaring die is uitgegeven door middel van de double-opt-in procedure in te trekken. Na een intrekking worden deze persoonlijke gegevens door de controller verwijderd. Venta Benelux B.V. beschouwt een terugtrekking uit de ontvangst van de nieuwsbrief automatisch als een herroeping.

8. Contactmogelijkheid via de website

De website van Venta Benelux B.V. bevat informatie die een snel elektronisch contact met onze onderneming mogelijk maakt, evenals directe communicatie met ons, die ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres) bevat. Als een betrokken contact opneemt met de verantwoordelijke per e-mail of via een contactformulier, worden de door de betrokkene doorgegeven persoonlijke gegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonlijke gegevens die op vrijwillige basis door een gegevenssubject aan de gegevensbeheerder worden doorgegeven, worden opgeslagen voor verwerking of om contact op te nemen met de betrokkene. Er is geen overdracht van deze persoonlijke gegevens aan derden.

9. Routine wissen en blokkeren van persoonlijke gegevens

De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene alleen voor de periode die nodig is om het doel van opslag te bereiken, of voor zover dit door de Europese wetgever of andere wetgevers wordt toegestaan in wet- of regelgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.

Als het opslagdoel niet van toepassing is, of als een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven bewaartermijn vervalt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

10. Rechten van de betrokkene

a) Recht op bevestiging

Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om van de voor de verwerking verantwoordelijke de bevestiging te verkrijgen dat persoonsgegevens over hem of haar worden verwerkt. Als een betrokken gebruik wenst te maken van dit recht op bevestiging, kan hij of zij op enig moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

b) Recht van toegang

Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om van de voor de verwerking verantwoordelijke kosteloos informatie over zijn of haar opgeslagen persoonlijke gegevens en een kopie van deze informatie te verkrijgen. Bovendien verlenen de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang tot de volgende informatie:
-    De doeleinden van de verwerking;
-    De categorieën van persoonsgegevens in kwestie;
-    De ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
-    Waar mogelijk, de beoogde periode waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen, of indien niet mogelijk, de criteria die worden gebruikt om die periode te bepalen;
-    Het bestaan van het recht om bij de verwerkingsverantwoordelijke rectificatie of uitwissing van persoonsgegevens te verzoeken, of beperking van de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de betrokkene, of bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking;
-    Het bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
-    Waar de persoonlijke gegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron;
-    Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, als bedoeld in artikel 22, lid 1 en 4, van de AVG en, althans in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, en ook de betekenis en beoogde gevolgen van dergelijke verwerking voor de betrokkene.

Bovendien heeft de betrokkene het recht informatie te verkrijgen over de vraag of persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Wanneer dit het geval is, heeft de betrokkene het recht te worden geïnformeerd over de passende waarborgen met betrekking tot de overdracht.

Als een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op toegang, kan hij of zij op enig moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

c) Recht op rectificatie

Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om onverwijld de rectificatie van onjuiste persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben, bij de voor de verwerking verantwoordelijke te verkrijgen. Gezien de doeleinden van de verwerking, heeft de betrokkene het recht om onvolledige persoonsgegevens ingevuld te krijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

Als een betrokkene dit recht op rectificatie wenst uit te oefenen, kan hij of zij op enig moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke.

d) Recht om te wissen (recht om te worden vergeten)

Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om van de voor de verwerking verantwoordelijke het wissen van persoonsgegevens die hem of haar betreffen onverwijld te verkrijgen, en de voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht om persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen wanneer een van de volgende redenen van toepassing zijn, zolang de verwerking niet nodig is:
-    De persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt.
-    De betrokkene trekt de toestemming waarmee de verwerking plaatsvindt in overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG, of onder a) van artikel 9, lid 2, van de AVG, en wanneer er geen andere wettelijke grond voor de verwerking is.
-    De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG en er zijn geen doorslaggevende legitieme redenen voor de verwerking, of de betrokkene heeft bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de AVG.
-    De persoonlijke gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
-    De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
-    De persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, van de AVG.

Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is, en een betrokkene om verwijdering van door Venta Benelux B.V. opgeslagen persoonsgegevens verzoekt, kan hij of zij op enig moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. Een medewerker van Venta Benelux B.V. zorgt er onmiddellijk voor dat aan het verzoek tot verwijdering wordt voldaan.

Wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en ingevolge artikel 17, lid 1, verplicht is om de persoonsgegevens te wissen, neemt de voor de verwerking verantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, redelijke maatregelen, inclusief technische maatregelen, om andere controllers die de persoonsgegevens verwerken die de betrokkene heeft verzocht door dergelijke controllers te verwijderen van koppelingen naar of kopie of replicatie van die persoonsgegevens, voor zover verwerking niet vereist is. Een medewerker van Venta Benelux B.V. zal in individuele gevallen de nodige maatregelen treffen.

e) Recht op beperking van verwerking

Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om van de voor de verwerking verantwoordelijke een beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:
-    De juistheid van de persoonsgegevens door de betrokkene wordt betwist, gedurende een periode die de controller in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
-    De verwerking is onwettig en de betrokkene is tegen het wissen van de persoonlijke gegevens en vraagt in plaats daarvan de beperking van het gebruik ervan.
-    De verantwoordelijke voor de verwerking heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar deze worden door de betrokkene vereist voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
-    De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de AVG in afwachting van de verificatie of de legitieme gronden van de verantwoordelijke voorrang hebben op die van de betrokkene.

Als aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene om de beperking van de verwerking van door Venta Benelux B.V. opgeslagen persoonsgegevens verzoekt, kan hij of zij op enig moment contact opnemen met een medewerker van de controller. De medewerker van Venta Benelux B.V. regelt de beperking van de verwerking.

f) Recht op gegevensportabiliteit

Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om de persoonsgegevens van hem of haar die aan een verantwoordelijke zijn verstrekt, in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. Hij of zij heeft het recht die gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke over te maken zonder de verantwoordelijke voor de verwerking waarvan de persoonsgegevens zijn verstrekt, te belemmeren, mits de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG of punt (a) van artikel 9, lid 2, van de AVG, of een overeenkomst op grond van artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG, en de verwerking gebeurt met geautomatiseerde middelen, zolang de verwerking niet nodig is voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het openbaar belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag door de voor de verwerking verantwoordelijke.

Bovendien heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op gegevensportabiliteit overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de AVG het recht persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere te laten doorgeven, als dit technisch haalbaar is en wanneer dit geen nadelige invloed heeft op de rechten en vrijheden van anderen.

Om het recht op gegevensportabiliteit te doen gelden, kan de betrokkene op elk moment contact opnemen met werknemers van Venta Benelux B.V..

g) Recht op bezwaar

Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om op grond van zijn of haar situatie te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben, die is gebaseerd op punt (e) of (f) van artikel 6, lid 1, van de AVG. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

Venta Benelux B.V. verwerkt de persoonsgegevens niet langer in het geval van bezwaar, tenzij we overtuigende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de oprichting, uitoefening of verdediging van juridische claims.

Als Venta Benelux B.V. persoonsgegevens verwerkt voor direct marketing doeleinden, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben voor dergelijke marketing. Dit geldt voor profilering voor zover het gerelateerd is aan dergelijke direct marketing. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen Venta Benelux B.V. voor de verwerking voor direct marketing doeleinden, zal Venta Benelux B.V. de persoonsgegevens voor deze doeleinden niet langer verwerken.

Bovendien heeft de betrokkene het recht om, om redenen die verband houden met zijn of haar situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens van hem of haar door Venta Benelux B.V. voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden, of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89 (1) van de AVG, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die om redenen van openbaar belang wordt uitgevoerd.

Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene contact opnemen met een medewerker van Venta Benelux B.V.. Bovendien is de betrokkene vrij in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, om zijn of haar recht om bezwaar te maken via geautomatiseerde middelen met behulp van technische specificaties.

h) Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering

Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever is toegekend om niet het subject te zijn van een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die rechtsgevolgen in verband met hem of haar met zich meebrengt, of op dezelfde manier van invloed op hem is, zolang de beslissing (1) niet noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en een voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) niet is toegestaan volgens de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en die ook passende maatregelen treffen om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, of (3) niet gebaseerd is op uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Indien de beslissing (1) noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een gegevensbeheerder, of (2) deze is gebaseerd op uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, moet de Venta Benelux B.V. passende maatregelen nemen om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, althans het recht op menselijke tussenkomst van de verantwoordelijke, om zijn of haar standpunt kenbaar te maken en de beslissing te betwisten.

Als de betrokkene de rechten met betrekking tot geautomatiseerde individuele besluitvorming wenst uit te oefenen, kan hij of zij op enig moment contact opnemen met een medewerker van Venta Benelux B.V..

i) Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om zijn of haar toestemming voor de verwerking van zijn of haar persoonlijke gegevens op elk moment in te trekken.

Als de betrokkene gebruik wil maken van het recht om de toestemming in te trekken, kan hij of zij op enig moment contact opnemen met een medewerker van de Venta Benelux B.V..

11. Online aanwezigheid op sociale media

We onderhouden online aanwezigheid binnen sociale netwerken en platforms om te communiceren met klanten, prospects en gebruikers die daar actief zijn en om hen te informeren over onze diensten. Bij het aanroepen van de respectievelijke netwerken en platforms zijn de bepalingen, voorwaarden en de richtlijnen voor gegevensverwerking van toepassing op hun respectievelijke exploitanten.

Tenzij anders vermeld in ons Privacy beleid verwerken we de gegevens van gebruikers als ze met ons communiceren binnen sociale netwerken en platforms, bijvoorbeeld het schrijven van berichten op onze online aanwezigheid of het sturen van persoonlijke berichten naar ons.

12. Gegevensbeschermingsbepalingen betreffende de toepassing en het gebruik van Facebook

Naast deze website is Venta Benelux B.V. aanwezig op Facebook.

Facebook is een sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een plaats voor sociale bijeenkomsten op internet, een online community, die gebruikers gewoonlijk in staat stelt om met elkaar te communiceren en in een virtuele ruimte te communiceren. Een sociaal netwerk kan dienen als een platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen of de internet community in staat stellen persoonlijke of bedrijf gerelateerde informatie te verstrekken. Facebook biedt gebruikers van sociale netwerken de mogelijkheid om privé-profielen te maken, foto's te uploaden en te netwerken via vriendschapsverzoeken.

De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten. Als een persoon buiten de Verenigde Staten of Canada woont, is de controller de Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

De richtlijn voor gegevensbescherming, gepubliceerd door Facebook, die beschikbaar is op https://facebook.com/about/privacy/, biedt informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Facebook. Daarnaast wordt hier uitgelegd welke instellingsopties Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Daarnaast zijn er verschillende configuratie-opties beschikbaar om de gegevensoverdracht naar Facebook te elimineren. Deze toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om een gegevensoverdracht naar Facebook te elimineren.

13. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Twitter

Naast deze website is Venta Benelux B.V. aanwezig op Twitter.

Twitter is een meertalige, publiek toegankelijke microblogdienst waarop gebruikers zogenoemde 'tweets' kunnen publiceren en verspreiden. Korte berichten, die beperkt zijn tot 280 tekens. Deze korte berichten zijn voor iedereen beschikbaar, ook voor mensen die niet zijn aangemeld bij Twitter. De tweets worden ook getoond aan zogenaamde volgers van de betreffende gebruiker. Volgers zijn andere Twitter-gebruikers die de tweets van een gebruiker volgen. Bovendien stelt Twitter je in staat om een breed publiek te bereiken via hashtags, links of retweets.

De exploitant van Twitter is Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VERENIGDE STATEN.

De van toepassing zijnde gegevensbeschermingsbepalingen van Twitter zijn toegankelijk via https://twitter.com/privacy?lang=nl.

14. Gegevensbeschermingsbepalingen met betrekking tot de toepassing en het gebruik van YouTube

Naast deze website is Venta Benelux B.V. ook aanwezig op YouTube.

De controller heeft op deze website componenten geïntegreerd van YouTube. YouTube is een internetvideoportaal dat video-uitgevers in staat stelt om videoclips, en dergelijke, kosteloos aan te bieden voor het bekijken, reviewen en becommentariëren ervan. YouTube stelt gebruikers in staat om alle soorten videomateriaal te uploaden zodat men in staat is om zowel volledige films, tv-series, muziekvideo’s, trailers als video’s gemaakt door gebruikers te bekijken via het internetportaal.

De exploitant van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VERENIGDE STATEN. De YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VERENIGDE STATEN.

Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die wordt beheerd door de controller en waarop een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser in het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om een weergave van het bijbehorende YouTube-onderdeel te downloaden. Meer informatie over YouTube is te vinden op https://www.youtube.com/yt/about/en/. Tijdens deze technische procedure krijgen YouTube en Google kennis van welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht.

Als de betrokkene op YouTube is ingelogd, herkent YouTube bij elke oproep naar een subpagina met een YouTube-video, welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en toegewezen aan het betreffende YouTube-account van de betrokkene.

YouTube en Google ontvangen via het YouTube-onderdeel informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, als de betrokkene op het moment van de oproep naar onze website op YouTube is ingelogd; dit gebeurt ongeacht of de persoon op een YouTube-video klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van deze informatie naar YouTube en Google niet wenselijk is voor de betrokkene, kan de levering worden voorkomen als de betrokkene zich afmeldt van zijn eigen YouTube-account voordat een oproep naar onze website wordt gedaan.

De bepalingen voor gegevensbescherming van YouTube, die beschikbaar zijn op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, bieden informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door YouTube en Google.

15. Gegevensbeschermingsbepalingen met betrekking tot de toepassing en het gebruik van functies van het Amazon Partner-programma
Op deze website heeft de controller Amazon-componenten geïntegreerd als deelnemer aan het Amazon partnerprogramma. De Amazon-componenten zijn gemaakt door Amazon met het doel om klanten te bemiddelen via advertenties op verschillende websites van de Amazon-groep, met name Amazon.co.uk, Local.Amazon.co.uk, Amazon.de, BuyVIP.com, Amazon.fr, Amazon.it en Amazon.es in ruil voor de betaling van een commissie. Door de Amazon-componenten te gebruiken, kan de controller advertentie-inkomsten genereren.

De werkmaatschappij van dit Amazon-onderdeel is Amazon EU S.à.r.l, 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, Luxembourg.

Amazon stelt een cookie in voor het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. De definitie van cookies is hierboven reeds uitgelegd. Bij elke afzonderlijke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die wordt beheerd door de controller en waarin een Amazon-component is geïntegreerd, zal de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gegevens opslaan zodat reclamedoeleinden gerealiseerd kunnen worden, evenals de afwikkeling van commissies naar Amazon via de respectieve Amazon-component. Tijdens deze technische procedure ontvangt Amazon persoonlijke informatie die wordt gebruikt om de herkomst van bestellingen van Amazon te traceren en als gevolg daarvan de boekhouding van een commissie mogelijk te maken. Amazon kan onder andere begrijpen dat de betrokkene op een  geaffilieerde -link op onze website heeft geklikt.

De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het plaatsen van cookies via onze website op elk moment voorkomen door middel van een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte webbrowser, en bijgevolg het instellen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke aanpassing aan de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Amazon een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Daarnaast kunnen cookies die al door Amazon worden gebruikt op elk moment worden verwijderd via een webbrowser of andere softwareprogramma's.

Verdere informatie en de feitelijke gegevensbeschermingsbepalingen van Amazon kunnen worden teruggevonden op https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=3312401&language=en_GB.

16. Gegevensbeschermingsbepalingen betreffende de toepassing en het gebruik van Google Universal Analytics (met anonimiseringsfunctie)

Op deze website heeft de controller het onderdeel van Google Universal Analytics geïntegreerd (met de anonimiseringsfunctie). Google Analytics is een webanalyseservice. Webanalyse is het collecteren, verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalyseservice verzamelt onder andere gegevens over de website waar iemand vandaan is gekomen (de zogenaamde verwijzer), welke subpagina's zijn bezocht, of hoe vaak en voor welke duur een subpagina werd bekeken. Webanalyses worden voornamelijk gebruikt voor de optimalisatie van een website en voor het uitvoeren van een kosten-batenanalyse van internetreclame.

De exploitant van het Google Analytics-onderdeel is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Voor webanalyse via Google Analytics gebruikt de controller de toepassing '_gat. _anonymizeIp'. Door middel van deze applicatie wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene ingekort door Google en geanonimiseerd bij het bezoeken van onze websites vanuit een lidstaat van de Europese Unie of een andere verdragsluitende staat bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van de Google Analytics-component is om het verkeer op onze website te analyseren. Google gebruikt de verzamelde gegevens en informatie, onder meer om het gebruik van onze website te evalueren en om onlinerapporten te verstrekken, die de activiteiten op onze websites tonen, en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van onze website voor ons.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. De definitie van cookies is hierboven reeds uitgelegd. Met het instellen van de cookie kan Google het gebruik van onze website analyseren. Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die wordt beheerd door de controller en waarin een Google Analytics-component is geïntegreerd, verzendt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gegevens via de Google Analytics-component voor het online adverteren en de afrekening van commissies bij Google. Tijdens deze technische procedure verwerft de onderneming Google kennis van persoonlijke informatie, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder meer dient om de oorsprong van bezoekers en klikken te begrijpen en vervolgens provisies te treffen.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan zoals de toegangstijd, de locatie van waaruit toegang is verkregen en de frequentie van bezoeken van onze website door de betrokkene. Bij elk bezoek aan onze website zullen dergelijke persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internettoegang die door de betrokkene wordt gebruikt, worden doorgestuurd naar Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke gegevens worden door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google kan deze persoonlijke gegevens die via de technische procedure zijn verzameld, doorgeven aan derden.

De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het plaatsen van cookies via onze website op elk moment voorkomen door middel van een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte webbrowser en zo het instellen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke aanpassing aan de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google Analytics een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Daarnaast kunnen cookies die al in gebruik zijn door Google Analytics op elk moment worden verwijderd via een webbrowser of andere softwareprogramma's.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een verzameling gegevens die wordt gegenereerd door Google Analytics, die verband houdt met het gebruik van deze website, evenals de verwerking van deze gegevens door Google en de kans om dergelijke gegevens te voorkomen. Voor dit doel moet de betrokkene een browser-add-on downloaden onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout en deze installeren. Deze browser add-on vertelt Google Analytics via een JavaScript, dat alle gegevens en informatie over de bezoeken van internetpagina's mogelijk niet worden doorgestuurd naar Google Analytics. De installatie van de browser-add-ons wordt door Google als een bezwaar beschouwd. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene later wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw wordt geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser-add-ons opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Als de invoegtoepassing voor de browser werd verwijderd door de betrokkene of een andere persoon die te wijten is aan hun competentiegebied, of is uitgeschakeld, is het mogelijk om de herinstallatie of reactivering van de invoegtoepassingen van de browser uit te voeren.

Daarnaast kunnen we de "Google Tag Manager" gebruiken om Google Analytics en Marketing Services te integreren en beheren op onze website.

Verdere informatie en de van toepassing zijnde gegevensbeschermingsbepalingen van Google kunnen worden opgehaald onder https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ en onder http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics wordt nader toegelicht onder de volgende link https://www.google.com/analytics/.

17. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google-AdWords

Op deze website heeft de controller Google AdWords geïntegreerd. Google AdWords is een service voor internetadvertenties waarmee de adverteerder advertenties in de zoekresultaten van de Google-zoekmachine en in het advertentienetwerk van Google kan plaatsen. Google AdWords staat een adverteerder toe om vooraf bepaalde zoekwoorden vooraf te definiëren met behulp waarvan een advertentie in de zoekresultaten van Google pas dan wordt weergegeven, wanneer de gebruiker de zoekmachine gebruikt om een zoekwoordrelevant zoekresultaat op te halen. In het Google Advertising Network worden de advertenties op relevante webpagina's verspreid met behulp van een automatisch algoritme, waarbij rekening wordt gehouden met de eerder gedefinieerde trefwoorden.

De werkmaatschappij van Google AdWords is Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VERENIGDE STATEN.

Het doel van Google AdWords is de promotie van onze website door het opnemen van relevante advertenties op de websites van derden en in de zoekresultaten van de zoekmachine Google en een invoeging van advertenties van derden op onze website.

Als een betrokkene onze website bereikt via een Google-advertentie, wordt een conversiecookie opgeslagen op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene via Google. De definitie van cookies is hierboven reeds uitgelegd. Een conversiecookie verliest zijn geldigheid na 30 dagen en wordt niet gebruikt om de betrokkene te identificeren. Als de cookie niet is verlopen, wordt de conversiecookie gebruikt om te controleren of bepaalde subpagina's, bijvoorbeeld het winkelwagentje van een online winkelsysteem, zijn opgeroepen op onze website. Via de conversiecookie kunnen zowel Google als de controller begrijpen of iemand die een AdWords-advertentie op onze website heeft gegenereerd, een verkoop van goederen heeft gegenereerd, dat wil zeggen, heeft uitgevoerd of geannuleerd.

De gegevens en informatie die zijn verzameld met behulp van de conversiecookie, worden door Google gebruikt om bezoekstatistieken voor onze website te maken. Deze bezoekstatistieken worden gebruikt om het totale aantal gebruikers te bepalen dat via AdWords-advertenties is bediend om het succes of de mislukking van elke AdWords-advertentie te bepalen en om onze AdWords-advertenties in de toekomst te optimaliseren. Noch ons bedrijf noch andere Google AdWords-adverteerders ontvangen informatie van Google die de betrokkene zou kunnen identificeren.

De conversie-cookie slaat persoonlijke informatie op, bijvoorbeeld de internetpagina's die de betrokkene bezoekt. Telkens wanneer betrokkenen onze internetpagina's bezoeken, worden persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internettoegang gebruikt door de betrokkene, doorgestuurd naar Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke gegevens worden door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google kan deze persoonlijke gegevens die via de technische procedure zijn verzameld, doorgeven aan derden.

De betrokkene kan op elk moment het instellen van cookies door onze website, zoals hierboven vermeld, voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en zo het instellen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een conversiecookie plaatst in het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan een cookie die is ingesteld door Google AdWords op elk gewenst moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma's.

De betrokkene heeft de mogelijkheid bezwaar te maken tegen op interesses gebaseerde advertenties van Google. Daarom moet de betrokkene toegang hebben tot alle browsers in gebruik via de koppeling www.google.de/settings/ads en de gewenste instellingen instellen.

Verdere informatie en de van toepassing zijnde gegevensbeschermingsbepalingen van Google kunnen worden opgehaald via https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/.

18. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van DoubleClick

Op deze website heeft de controller componenten van DoubleClick van Google geïntegreerd. DoubleClick is een handelsmerk van Google, waaronder overwegend speciale online marketingoplossingen worden aangeboden aan reclamebureaus en uitgevers.

De werkmaatschappij van DoubleClick by Google is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VERENIGDE STATEN.

DoubleClick door Google verzendt gegevens naar de DoubleClick-server met elke vertoning, kliks of andere activiteit. Elk van deze gegevensoverdrachten activeert een cookie-aanvraag naar de browser van de betrokkene. Als de browser dit verzoek accepteert, gebruikt DoubleClick een cookie in het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. De definitie van cookies is hierboven reeds uitgelegd. Het doel van de cookie is het optimaliseren en weergeven van advertenties. De cookie wordt onder meer gebruikt om gebruikersrelevante advertenties weer te geven en te plaatsen en om rapporten over advertentiecampagnes te maken of te verbeteren. Bovendien dient de cookie om meerdere weergaven van dezelfde advertentie te vermijden.

DoubleClick gebruikt een cookie-ID die vereist is om het technische proces uit te voeren. De cookie-ID is bijvoorbeeld vereist om een advertentie in een browser weer te geven. DoubleClick kan de cookie-ID ook gebruiken om vast te leggen welke advertenties al in een browser zijn weergegeven om dubbel werk te voorkomen. Het is ook mogelijk voor DoubleClick om conversies bij te houden via de cookie-ID. Conversies worden bijvoorbeeld vastgelegd wanneer een gebruiker eerder een DoubleClick-advertentie is getoond en hij of zij vervolgens via dezelfde internetbrowser een aankoop doet op de website van de adverteerder.

Een cookie van DoubleClick bevat geen persoonlijke gegevens. Een DoubleClick-cookie kan echter extra campagne-ID's bevatten. Een campagne-ID wordt gebruikt om campagnes te identificeren waarmee de gebruiker al in contact is geweest.

Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die wordt beheerd door de controller en waarop een DoubleClick-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser in het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd door de betreffende DoubleClick-component om gegevens voor online adverteren en facturering van commissies naar Google te verzenden. Tijdens deze technische procedure verwerft Google kennis van alle gegevens die Google kan gebruiken om provisieberekeningen te maken. Google kan onder meer begrijpen dat de betrokkene op bepaalde links op onze website heeft geklikt.

De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het plaatsen van cookies via onze website op elk moment voorkomen door middel van een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte webbrowser en zo het instellen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke aanpassing aan de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Daarnaast kunnen cookies die al door Google worden gebruikt, op elk moment worden verwijderd via een webbrowser of andere softwareprogramma's.

Verdere informatie en de van toepassing zijnde gegevensbeschermingsbepalingen van DoubleClick kunnen worden opgehaald via DoubleClick door Google https://www.google.com/intl/en/policies/.

19. Gebruik van Google-lettertypen

We nemen de lettertypen ("Google Fonts") op van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.

20. Gebruik van Google Maps

We hebben kaarten in het bijzonder voor het gebruik van de zoekfunctie van de dealer van de Google Maps-service van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. De verwerkte gegevens kunnen de IP-adressen en locatiegegevens van gebruikers omvatten, maar deze worden niet verzameld zonder hun toestemming (meestal als onderdeel van de instellingen van hun mobiele apparaten). De gegevens kunnen in de VS worden verwerkt. Privacy beleid: https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.

21. Betaalmethode: bepalingen betreffende gegevensbescherming over het gebruik van Stripe als betalingsverwerker

Op deze website heeft de controller Stripe-componenten geïntegreerd. Stripe is een online betalingsdienstaanbieder die aankopen op een rekening of een flexibele termijnbetaling toestaat. Stripe biedt ook andere diensten aan, zoals koper bescherming en identiteits- of kredietwaardigheidscontroles.

De werkmaatschappij van Stripe is Stripe AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden.

Als de betrokkene de " Bancontact", "Credit card" of "iDeal" tijdens het bestelproces in onze online winkel selecteert als betalingsoptie, worden de gegevens van de betrokkene automatisch doorgegeven aan Stripe. Door een van deze betalingsopties te selecteren, gaat de betrokkene akkoord met deze overdracht van persoonsgegevens die nodig zijn voor de verwerking van de factuur of de aankoop van termijnen, of identiteits- en kredietwaardigheidscontroles.

De persoonlijke gegevens die aan Stripe worden doorgegeven, zijn meestal voornaam, achternaam, adres, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van een factuur of aflevering op afbetaling. De verwerking van het koopcontract vereist ook dergelijke persoonsgegevens, die in verband staan met de respectieve bestelling. De uitwisseling van betalingsinformatie zoals bankgegevens, kaartnummer, geldigheidsdatum en CVC-code, cumulatief aantal, artikelnummer, gegevens over goederen en diensten, prijzen en belastingen, informatie over het vorige aankoopgedrag of andere details van de financiële situatie van de betrokkene.

Het doel van de verzending van de gegevens is de identificatiecontrole, betalingsadministratie en fraudepreventie. De controller verstrekt Stripe persoonlijke gegevens als er een legitiem belang bij de transmissie bestaat. De persoonlijke gegevens die tussen Stripe en de betrokkene voor de gegevensverwerking worden uitgewisseld, worden door Stripe aan economische instanties doorgegeven. Deze verzending is bedoeld voor identiteits- en kredietwaardigheidscontroles.

Stripe zal de persoonsgegevens ook doorgeven aan gelieerde ondernemingen (Stripe Group) en dienstverleners of onderaannemers, voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan contractuele verplichtingen of om de gegevens in de bestelling te verwerken.

Stripe verzamelt en gebruikt gegevens en informatie over het vorige betalingsgedrag van de betrokkene, alsmede waarschijnlijkheidswaarden voor hun gedrag in de toekomst (de zogenaamde score) om te beslissen over de redenering, uitvoering of beëindiging van een contractuele relatie. De berekening van scores wordt uitgevoerd op basis van wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische methoden.

De betrokkene kan de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op elk gewenst moment van Stripe intrekken. Een intrekking heeft geen effect op persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of verzonden in overeenstemming met (contractuele) betalingsverwerking.

De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Stripe zijn te vinden op https://stripe.com/nl/privacy.

22. Betaalmethode: bepalingen betreffende gegevensbescherming over het gebruik van PayPal als betalingsverwerker

Op deze website heeft de controller geïntegreerde componenten van PayPal. PayPal is een online betalingsdienstaanbieder. Betalingen worden verwerkt via zogenaamde PayPal-rekeningen, die virtuele privé- of zakelijke accounts vertegenwoordigen. PayPal kan ook virtuele betalingen verwerken via creditcards wanneer een gebruiker geen PayPal-account heeft. Een PayPal-rekening wordt beheerd via een e-mailadres, daarom zijn er geen klassieke accountnummers. PayPal maakt het mogelijk om online betalingen naar derden te activeren of om betalingen te ontvangen. PayPal accepteert ook de functies van trustee en biedt kopers bescherming services.

De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg.

Als de betrokkene tijdens het bestelproces kiest voor "PayPal" als de betalingsoptie in de online winkel, verzenden we de gegevens van de betrokkene automatisch naar PayPal. Door deze betalingsoptie te selecteren, gaat de betrokkene akkoord met de overdracht van persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen.

De persoonlijke gegevens die aan PayPal worden doorgegeven, zijn meestal voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen. De verwerking van het koopcontract vereist ook dergelijke persoonsgegevens, die in verband staan met de respectievelijke bestelling.

De overdracht van de gegevens is gericht op betalingsverwerking en fraudepreventie. De controller zal persoonlijke gegevens overdragen aan PayPal, in het bijzonder als een legitiem belang bij de verzending wordt gegeven. De persoonlijke gegevens die tussen PayPal en de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens worden uitgewisseld, worden door PayPal aan economische kredietbureaus doorgegeven. Deze verzending is bedoeld voor identiteits- en kredietwaardigheidscontroles.

PayPal zal, indien nodig, persoonlijke gegevens doorgeven aan gelieerde ondernemingen en serviceproviders of onderaannemers, voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan contractuele verplichtingen of om gegevens te verwerken die in de bestelling moeten worden verwerkt.

De betrokkene heeft op elk moment de mogelijkheid om de toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens van PayPal in te trekken. Een intrekking heeft geen effect op persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of verzonden in overeenstemming met (contractuele) betalingsverwerking.

De van toepassing zijnde gegevensbeschermingsbepalingen van PayPal kunnen worden teruggehaald onder https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.

23. Rechtsgrondslag voor de verwerking

Art. 6 (1) lid. een AVG dient als de wettelijke basis voor verwerkingsoperaties waarvoor we toestemming voor een specifiek verwerkingsdoel verkrijgen. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, zoals het geval is, bijvoorbeeld wanneer verwerkingen nodig zijn voor de levering van goederen of om een andere dienst te verlenen, is de verwerking op basis van artikel 6, paragraaf 1, lid b AVG. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingshandelingen die nodig zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in geval van onderzoeken met betrekking tot onze producten of diensten. Is ons bedrijf onderworpen aan een wettelijke verplichting waardoor verwerking van persoonlijke gegevens vereist is, zoals voor het voldoen aan belastingverplichtingen, is de verwerking hiervan gebaseerd op art. 6 (1) lid. c AVG. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker gewond zou zijn geraakt in ons bedrijf en zijn naam, leeftijd, ziekteverzekeringsgegevens of andere essentiële informatie zouden moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op Art. 6 (1) lid. d AVG. Ten slotte zouden de verwerkingshandelingen gebaseerd kunnen zijn op artikel 6, paragraaf1, lid. f AVG. Deze rechtsgrondslag wordt gebruikt voor verwerkingen die niet onder een van de bovenvermelde rechtsgronden vallen, indien verwerking noodzakelijk is voor de legitieme belangen die door ons bedrijf of door een derde worden nagestreefd, tenzij deze belangen door de belangen worden geschonden of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die bescherming van persoonsgegevens vereisen. Dergelijke verwerkingen zijn met name toegestaan omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. Deze is van mening dat een legitiem belang kan worden verondersteld als de betrokkene een cliënt van de verantwoordelijke is (overweging 47, zin 2 AVPR).

24. De legitieme belangen die door de voor de verwerking verantwoordelijke of door een derde worden nagestreefd

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6, paragraaf 1, lid f AVG ons legitieme belang is om onze activiteiten uit te oefenen ten gunste van het welzijn van al onze medewerkers en de aandeelhouders.

25. Periode waarvoor de persoonlijke gegevens worden opgeslagen

De criteria die worden gebruikt om de periode van opslag van persoonlijke gegevens te bepalen, is de respectievelijke wettelijke bewaarperiode. Na het verstrijken van die periode worden de bijbehorende gegevens routinematig verwijderd als dit niet langer nodig is voor de uitvoering van het contract of het aangaan van een contract.

26. Verstrekking van persoonsgegevens als wettelijk of contractueel vereiste; Vereiste noodzakelijk om een contract aan te gaan; Verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van dergelijke gegevens

We verduidelijken dat het verstrekken van persoonsgegevens gedeeltelijk wettelijk vereist is (bijvoorbeeld belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele bepalingen (bijvoorbeeld informatie over de contractpartner). Soms kan het nodig zijn om een contract af te sluiten dat de betrokkene ons persoonlijke gegevens verstrekt, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract met hem of haar ondertekent. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou tot gevolg hebben dat het contract met de betrokkene niet kan worden gesloten. Voordat persoonsgegevens door de betrokkene worden verstrekt, moet de betrokkene contact opnemen met een werknemer. De werknemer verduidelijkt aan de betrokkene of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel vereist is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting is om de persoonlijke gegevens te verstrekken en de gevolgen van niet-verstrekking van het persoonlijke gegevens.

27. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als een verantwoordelijk bedrijf gebruiken we geen automatische besluitvorming of profilering.

Dit privacy beleid is gegenereerd door de privacy beleid-generator van de Duitse vereniging voor gegevensbescherming die is ontwikkeld in samenwerking met privacy advocaten van WILDE BEUGER SOLMECKE, Keulen.