Consumenten Voorwaarden

Algemene Consumentenvoorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Venta: Venta Benelux B.V.

Koper: De consument die een artikel koopt van Venta Benelux B.V.

Overeenkomst: De koopovereenkomst tussen Venta Benelux B.V. en de consument m.b.t. producten van Venta Benelux B.V..

Artikel 2. Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere overeenkomst tussen Venta en de koper, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk van deze algemene voorwaarden is afgeweken.

Venta is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Zodra de wijzigingen aan de koper zijn meegedeeld treden ze in werking.

Artikel 3. Offertes

Offertes van Venta gelden voor 30 dagen, tenzij anders is aangegeven. De daarin vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke orderopdracht van de koper, door middel van een fax, een brief, e-mail of een testbestelkaart. Indien wordt besteld via internet ontvangt de koper een bevestiging middels e-mail en worden deze algemene voorwaarden toegestuurd of automatisch bijgevoegd. In alle andere gevallen geldt facturering door Venta als acceptatie van de orderopdracht. Op de achterkant van deze factuur staan de algemene voorwaarden.

Artikel 5. Ontbinding door de koper

De koper kan binnen 14 dagen na factuurdatum de koopovereenkomst ontbinden, zonder opgave van redenen. Hij mag in die periode het apparaat op oordeelkundige wijze gebruiken, dit geldt uitdrukkelijk niet voor het apparaat LW14. Ook als de koper het niet eens is met de algemene voorwaarden kan de koper de overeenkomst ontbinden binnen de gestelde 14 dagen.

Indien de koper de koopovereenkomst ontbindt moet hij ervoor zorgen dat het gekochte artikel binnen 14 dagen na factuurdatum is geretourneerd aan Venta. De portokosten komen voor rekening van Venta.

Artikel 6. Levertijden

Levering geschiedt normaal gesproken binnen 72 uur na bestelling, met uitzondering van de vakantietijden (3 weken tijdens de zomervakantie), welke vakanties via mail en antwoordapparaat aan de koper worden meegedeeld. Indien een apparaat niet op voorraad is, wordt er geleverd binnen 10 werkdagen; indien het transport van de producent naar Venta of van Venta naar de koper stilvalt wordt er geleverd zodra dat transport weer doorgang vindt. Bij niet tijdige levering dient de koper Venta schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij aan Venta een redelijke termijn van tenminste 14 dagen dient te worden gesteld om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Venta zal aan koper tijdig meedelen dat er niet op de afgesproken datum geleverd kan worden en zal met de koper een nieuwe leveringstermijn overeenkomen.

Artikel 7. Levering

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt de levering van de gekochte zaken aan het adres dat de koper aangeeft. Vervoerskosten komen voor rekening van de koper.

Voor alle apparaten met uitzondering van LW 14, geldt een testperiode van 14 dagen na factuurdatum. De testbestelkaart wordt op aanvraag toegezonden. Indien de koper gebruik maakt van de 14 dagen kostenloze testperiode kan hij binnen de gestelde termijn de gekochte zaken retourneren aan Venta; de portokosten zijn voor rekening van Venta. Indien de koper na de geldende testperiode (testperiode 14 dagen vanaf factuurdatum) de zaken niet aan Venta retourneert heeft hij het recht niet meer om de koop te ontbinden.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud.

De door Venta geleverde zaken blijven eigendom van Venta totdat de koper de daarop betrekkende factuur heeft betaald.

Artikel 9. Reclames

De geleverde zaken dienen binnen 14 dagen na levering op waarneembare onvolkomenheden te worden gecontroleerd. Reclames ter zake van zichtbare gebreken dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 maanden na factuurdatum bij Venta te worden gemeld. Reclames ter zake van overige gebreken dienen eveneens zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 maanden na factuurdatum door de koper bij Venta te worden ingediend. Indien er sprake is van verborgen gebreken dienen die binnen 8 dagen ontdekking aan Venta te worden gemeld.

Artikel 10. Garantie

Venta geeft een garantie van 2 jaren op alle door haar verkochte volledige producten.

Artikel 11. Reparatie/onderdelen

Op alle geleverde onderdelen en reparaties geldt een garantietermijn van 1 jaar.

Artikel 12. Betaling.

Betaling door de koper dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van 30 dagen na factuurdatum zal de koper door Venta in gebreke worden gesteld en zal hem nog een redelijke termijn worden gegund om tot betaling over te gaan. Voldoet de koper hier niet aan dan is de koper in verzuim en gaat de wettelijke rente lopen.

Artikel 13. Overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis door Venta verhinderen en die niet aan Venta zijn toe te rekenen. Tijdens overmacht worden leverings- en andere verplichtingen van Venta opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen niet mogelijk is, langer duurt dan 30 dagen zijn zowel Venta als de koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

Venta is niet aansprakelijk voor de schade welke haar niet kan worden toegerekend. Indien de koper het gekochte van Venta onoordeelkundig gebruikt is Venta niet aansprakelijk voor de schade noch voor eventuele

vervolgschade. Indien er ondanks oordeelkundig gebruik schade ontstaat aan een apparaat is Venta daarvoor aansprakelijk. Venta is voor de daaruit vloeiende gevolgschade slechts aansprakelijk tot het bedrag dat de verzekering die Venta heeft gesloten in ieder bepaald geval uitkeert.

Artikel 15. Buitengerechtelijke en gerechtelijk kosten

Bij niet tijdige betaling is de koper naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen wettelijke rente gehouden tot betaling van buitengerechtelijke kosten die 15% van de hoofdsom bedragen met een minimum van € 50,-. Indien een gerechtelijke procedure wordt gevoerd en de koper wordt volledig of in overwegende mate in het ongelijk gesteld is de koper aansprakelijk voor de daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten door Venta, waarin begrepen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureau’s.

Artikel 16. Rechtskeuze

Op elke overeenkomst tussen Venta en de koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van de eenvormige wet inzake de internationale koop op roerende lichamelijke zaken, alsmede het Weens koopverdrag, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Algemene Consumentenvoorwaarden 2013-Venta Benelux B.V. Dorpstraat 113 – 5504 HC Veldhoven